สรุปการประชุม ASEAN Antibiotic Awareness Day: A Way Forward in Combating ABR

Antibiotic Awareness Dayสรุปการประชุม ASEAN Antibiotic Awareness Day: A Way Forward in Combating ABR
วันที่ 18-19 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

             แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการจัดประชุมวิชาการอาเซียน “เดินหน้า ต่อต้านเชื้อดื้อยา” เนื่องในวันรู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศภายในกลุ่มอาเซียนว่ามีการจัดการปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะอย่างไรบ้าง

Read More

มีผู้อ่าน 867 คน

สรุปการประชุม สถานการณ์ปัญหายาไม่เหมาะสมและการทบทวนทะเบียนตำรับยา วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557

สรุปการประชุม สถานการณ์ปัญหายาไม่เหมาะสมและการทบทวนทะเบียนตำรับยา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องแมนดารินซี โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

           แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา ร่วมกับชมรมเภสัชชนบท และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/กลุ่มศึกษาปัญหายา จัดประชุมเรื่อง “สถานการณ์ปัญหายาไม่เหมาะสมและการทบทวนทะเบียนตำรับยา” โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่จากจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรร้านยา, เครือข่ายสถาบันการศึกษา, ผู้แทนศูนย์กฎหมายและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เครือข่ายภาคประชาชน, เครือข่าย อสม.ที่ร่วมงานกับ กพย. และสื่อมวลชน จำนวน 90 คน

กิจกรรมภายในงานช่วงเช้า ได้แก่ “การพบปะสื่อมวลชน” เพื่อให้ข้อมูลต่อประชาชนผ่านสื่อมวลชน ถึง ปัญหาของตำรับยาที่ไม่เหมาะสมที่พบในประเทศ และข้อเสนอที่มีต่อ อย.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบที่จะต้องเร่งทำการทบทวนทะเบียนตำรับยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทย และการอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์และข้อเสนอแนะการทบทวนทะเบียนตำรับยา” ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญในการให้ข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการเดินหน้าการทบทวนทะเบียนตำรับยาให้สำเร็จได้อย่างไร” อาทิ กรณีบทเรียนการจัดการทบทวนทะเบียนตำรับยาจากต่างประเทศ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพื่อรองรับการทบทวนทะเบียนตำรับยา ความก้าวหน้าของการทบทวนทะเบียนตำรับยาของประเทศไทย และการพัฒนาระบบการทบทวนทะเบียนตำรับยาในทัศนะของคณะอนุกรรมการทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์  โดยตลอดงานจะมีการแสดงนิทรรศการและคลิปวีดีโอทัวร์โชว์ของ “ยาไม่เหมาะสม” ในประเทศไทย: สูตรและรูปแบบยาที่ไม่ควรมีในประเทศไทย ในมุมมองจากพื้นที่

Read More

มีผู้อ่าน 423 คน

สรุปการประชุมการเยี่ยมดูงานเครือข่ายแผนงาน กพย. พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557

แผนงาน กพย. จัดกิจกรรมการเยี่ยมดูงานเครือข่ายแผนงาน กพย. พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันทึ่ 1-2 สิงหาคม 2557 เพื่อเยี่ยมชม ศึกษา และรับทราบกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่าย กพย.ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของพื้นที่ในอนาคต กิจกรรมในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ประกอบด้วย

 

 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพโดยชุมชน เพื่อชุมชน”เครือข่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหารวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 10.15—13.00 น. ณ ห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษและเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงในเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลโนนคูณ เวลา 13.00 – 14.15 น.

การแสดงผลงานของ รพ.สต. ซึ่งจะเห็นภาพการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคที่หลากหลาย เช่น ด้านอาหาร ด้านยา โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านยา มีดังนี้

 1. โครงการ การควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนและสำรวจผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด ในพื้นที่เครือข่ายอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
 2. การบริการจัดส่งยาแบบไร้ร้อยต่อ
 3. การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

SSK01

Read More

มีผู้อ่าน 537 คน

ความร่วมมือ “จากยุทธศาสตร์สู่การจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในประเทศไทย”

ความร่วมมือ “จากยุทธศาสตร์สู่การจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในประเทศไทย” ในการประชุม

“มหกรรมการจัดการปัญหายาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมในระดับชาติ”

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม.

page

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย.มีกลไกการติดตามสเตียรอยด์ โดยมีระบบออนไลน์ตั้งแต่นำเข้า ผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณและรายงาน เมื่อนำเข้ามาแล้วต้องขายให้เฉพาะผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน และผู้ผลิตจะต้องจัดทำรายงานการผลิต รายงานการขาย หากขายไปที่จังหวัดใด จังหวัดนั้นสามารถเปิดดูข้อมูลการขายได้ว่าร้านขายยาหรือสถานพยาบาลในจังหวัดนั้นซื้อสเตียรอยด์ไปในปริมาณเท่าใด และยังได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 2555 กำหนดบังคับช่องทางการจำหน่ายไว้ด้วย ยังสามารถกำหนดสัญลักษณ์บนเม็ดยาได้ ซึ่งถ้าไม่สามารถควบคุมปัญหาได้ ก็อาจจะกำหนดให้สเตียรอยด์จำหน่ายเฉพาะสถานพยาบาลหรือคลินิกเท่านั้น ซึ่งเดิมก่อนที่จะมีกฎกระทรวงฉบับนี้เรื่องช่องทางการจำหน่ายเป็นเรื่องความสมัครใจหรือขอความร่วมมือ แต่ตอนนี้สามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายได้แล้ว

Read More

มีผู้อ่าน 685 คน

นพย. 1

โครงการ “การพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.)
รุ่นที่ 1”


ใบสมัคร: ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

เอกสารเพื่อศึกษาก่อนเข้าร่วมอบรม

1. รายงานสถานการณ์ระบบยาประจำปี 2552, 2553, 2554 จัดทำโดย กพย. (คลิกที่รูป)

 

2. วารสารยาวิพากษ์

3. หนังสือ ปฏิบัติการมัดไม้ซีกไปงัดไม้ซุง (คลิกที่รูป)

4. หนังสือ สิทธิบัตรยา เล่ห์อุบายการผูกขาด เรียบเรียงโดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล (คลิกที่รูป)

5. ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน) (คลิกที่รูป)

ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับประชาชน

เอกสารแนะนำอื่นๆ

1. Management Sciences for Health. 1997. Chapter 1 Toward Sustainable Supply and Rational Use of Drugs. In Managing Drug Supply: the selection, procurement, distribution, and use of pharmaceuticals. 1997. Jonathan D. Quick, (ed.).

2. มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ระบบสุขภาพชุมชน


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

 1. ภญ.สุภาวดี  เปล่งชัย – รพ.เสลภูมิ   อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
 2. ภก.กาญจนพงษ์  เพ็ญทองดี – รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 3. ภญ.เบญจมาศ  บุดดาวงศ์ – รพ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ
 4. ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี – รพ.สมเด็จพยุพราชด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 5. ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข – สสจ.ขอนแก่น
 6. ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน – สสจ.ขอนแก่น
 7. ภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต – สสจ.เชียงใหม่
 8. ภก.สงกรานต์  มีชูนึก – รพ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
 9. ภญ.เสาวนีย์ สาสนอ่ำ – รพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 10. ภญ.ขนิษฐา   วัลลีพงษ์ – รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 11. ภก.พันธ์เทพ เพชรผึ่ง – รพ.เวียงสา จ.น่าน
 12. ภก.ชาญชัย   บุญเชิด – รพสต.ส้มผ่อ .อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
 13. ภก.กิติศักดิ์ อ่อนปาน – สสจ.อุตรดิตถ์
 14. ภญ.ไพลิน สาระมนต์ ธรรมสอน – รพ.เวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 15. ภก.จุมพล ประถมนาม – รพ.ปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
 16. ภญ.อรภินท์   พุ่มภัทรชาติ – รพ.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 17. ภญ. จันทร์จรีย์ ดอกบัว – รพ.ปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
 18. ภก.เอกชัย  เยาว์เฉื้อง    – สสจ.สระบุรี
 19. ภก.ทรงวุฒิ  สานจันทึก – รพ.วังม่วงสัทธรรม อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 20. ภญ.จิราพร  พงษ์สุข – รพ.มวงเหล็ก อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี
 21. ภก.ณัฐวรรธน์  เลิศภานิธิศ – รพ.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา
 22. ภก.รังสรรค์   ศิริชัย – รพ.อำนาจเจริญ
 23. นางสาวพงศ์ผกา  ภัณฑลักษณ์ – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 24. ภญ.ฐิติมา น้อยวินิจ มาแก้ว – รพ.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 25. ภญ.จันทภรณ์ โสมอินทร์ – รพ .อำนาจเจริญ
 26. ภญ.อรนิฏา ธารเจริญ – สสจ.กาฬสินธ์
 27. ภญ.อรวรรณ กาดสมบูรณ์ – รพ.ลอง จ.แพร่
 28. ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์ – กองทุนยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน สปสช. กรุงเทพมหานคร
 29. ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ – สปสช. เขต 4 อำเภอเมือง จ.สระบรี
 30. ภญ. ปรางวไล เหล่าชัย  – สปสช. เขต 5อ.เมือง  จ.ราชบุรี

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (ระยะที่ 1) และแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา(ระยะที่ 2) หรือ กพย. พบว่าการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้สำเร็จในระดับพื้นที่ และในลักษณะเฉพาะประเด็น  แต่ยังไม่สามารถบรรลุการจัดการปัญหาในเชิงระบบ ภาพรวมได้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดปัจจัยสำเร็จที่สำคัญคือกำลังคนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ดังนั้นในแผนปฎิบัติการปีที่ 2  ของแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556)     จึงได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 1. ว่าด้วยการพัฒนาความเข้มแข็งกลไกการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในทุกระดับเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังระบบยา  และมีกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสริมศักยภาพผู้นำเครือข่ายเฝ้าระวังระบบยามารองรับ  โดยที่เป้าหมายการผลิตผู้นำฯเพื่อมาทำหน้าที่ร่วมใน

หลักการที่สำคัญในการพัฒนาผู้นำในการขับเคลื่อน  ถือว่าเป็นจุดเริ่มการพัฒนา “คน” เพื่อมาเป็น “ผู้นำ” ในการขับเคลื่อนการพัฒนา “งาน” ให้เกิดความเชื่อมต่อการขับเคลื่อนใน “การเฝ้าระวังและจัดการปัญหาในยาเชิงระบบ” ครบวงจร และต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับวิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานจริงในการขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบยา

เป้าหมาย: สร้าง “นักขับเคลื่อน”การพัฒนาระบบยาจากปัญหาพื้นที่สู่การแก้เชิงระบบ จำนวน 30 คน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

ผู้เข้าอบรม

 1. คุณสมบัติ เป็นผู้ที่ทำงานในเครือข่ายต่างๆที่ทำงานร่วมกับกพย. และมีศักยภาพ ความสนใจและความทุ่มเทต่อการเรียนรู้ เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบยาต่อไป
 2. การรับสมัคร ให้แกนนำเครือข่ายนำเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งการสมัครด้วยตนเองของสมาชิกเครือข่าย
 3. การคัดเลือก คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้มีสัดส่วนของหญิง ชายและ ภูมิภาค ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด

พัฒนาความเข้มแข็งกลไกการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในทุกระดับเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังระบบยา

ประโยชน์ที่จะได้

1. ผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะได้ประเมินความสำเร็จ ปัญหายาที่ยังคงมีในพื้นที่

2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้มีโอกาสในประเมินศักยภาพของตนเองในการจัดการปัญหา สามารถสรุปความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและร่วมกันกำหนดประเด็นองค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนา

3. โอกาสในการทำความรู้จัก ความเข้าใจกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและระหว่างวิทยากรและพี่เลี้ยง

มีผู้อ่าน 1314 คน