คู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางยา: ก้าวแรกของการพัฒนาระบบสิทธิบัตรที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

อุษาวดี สุตะภักดิ์
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

ปัญหาการอนุมัติสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางยาที่มีลักษณะไม่มีวันสิ้นสุดหรือ evergreening patent เป็นอุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งต่อการเข้าถึงยาของผู้บริโภค เนื่องจากสิทธิบัตรแบบ evergreening ทำให้ผู้ผลิตยาข้ามชาติสามารถยืดอายุการผูกขาดสิทธิครอบครองสิ่งประดิษฐ์ของตนออกไปเกินกว่าระยะ 20 ปีแม้การประดิษฐ์ใหม่นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประดิษฐ์จากสิ่งประดิษฐ์เดิมเพียงเล็กน้อย การยืดอายุสิทธิบัตรนำมาซึ่งผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของบริษัทยาข้ามชาติ เพิ่มอำนาจครอบครองตลาดและเพิ่มความจงรักภักดีหรือ loyalty ต่อยาและองค์กรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตยาชื่อสามัญภายในประเทศไม่สามารถที่จะผลิตยาดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศได้ สถานการณ์สิทธิบัตรยาแบบ evergreening ในประเทศไทยก็ไม่แตกต่างจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วไป มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งชี้ว่าในประเทศไทยมีคำขอรับสิทธิบัตรยาที่มีลักษณะเป็น evergreening patent มากถึงกว่า 85% ความรุนแรงดังกล่าวเป็นที่มาของความพยายามของนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ทางยาเพื่อป้องกันการอนุมัติสิทธิบัตรให้แก่สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร1  โดยอ้างอิงแนวทางการตรวจสอบสิทธิบัตรของ ICTSD-WHO-UNDP-UNCTAD2

Read More

มีผู้อ่าน 654 คน

เอกสารชี้แจง เหตุใดจึงจำเป็นต้องกำหนดให้ยื่นโครงสร้างราคายาและข้อมูลสถานะสิทธิบัตร ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา


1. มาตราในร่าง พรบ.ยา ฉบับกระทรวงสาธารณสุข (27 ต.ค. 2557) และฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 1017/2557) ที่กระทรวงพาณิชย์ และ บรรษัทยาข้ามชาติต้องการตัดทิ้ง

มาตรา 48 การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรา 46 ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(10) ข้อมูลสิทธิบัตร ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร หรือข้อมูลสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในกรณีเป็นยาแผนไทยที่ได้จดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประเภทตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

(11) ข้อมูลโครงสร้างราคายา ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด

มาตรา 49 ห้ามผู้อนุญาตรับขึ้นทะเบียนตำรับยาเมื่อเห็นว่า

(5) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตำรับยามีสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรที่มี โครงสร้างราคายาไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า

Read More

มีผู้อ่าน 874 คน

ขอเชิญร่วมลงชื่อสนับสนุน “ร่าง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. …”

แก้ไข พ.ร.บ. สิทธิบัตร

เนื่องจาก พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไม่ชัดเจนบางประการ อันอาจจะส่งผลให้เกิดการเข้าไม่ถึงยาของประชาชน ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังเจรจาการค้าระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและภูมิภาคอยู่หลายข้อตกลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขให้เหมาะสม

การเสนอให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

  1. ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติในทุกภาคส่วน
  2. ต้องนำไปสู่การพัฒนาระบบสิทธิบัตรที่เน้นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและผู้บริโภค ควบคู่กับการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนไทย
  3. ต้องสอดคล้องกับ “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS / ความ ตกลงทริปส์) และปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทริปส์และสาธารณสุข (Doha Declaration on The TRIPS Agreement and Public Health / WT/MIN/DEC/W/2, 14 November 2001)” และไม่ให้สิทธิแก่ธุรกิจ ต่างประเทศมากเกินกว่าความตกลงและปฏิญญาดังกล่าว
  4. ต้องไม่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอธิปไตย โดยแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในลักษณะผูกพันประเทศเกินไปกว่าพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงชื่อ

ดาวน์โหลดร่าง พ.ร.บ. (ฉบับร่างล่าสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2552)


Read More

มีผู้อ่าน 646 คน

ข่าวเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

พณ.ลุยปราบโกงละเมิดทรัพย์สินฯ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ World IP Day 2013 พร้อมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ว่า วันที่ 7 พ.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ เพื่อให้มีความชัดเจนในการทำงาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น โดยมี 25 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมทำงาน ซึ่งหากมีการจับกุมจะมีการเชื่อมโยงกัน เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด รวมทั้งหากพบผู้ละเมิดรายใหญ่จะส่งต่อไปยังกรมสรรพากรตรวจสอบภาษี หรือหากมีมูลค่าละเมิดเกิน 500,000 บาท จะส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เพื่อใช้กฎหมายอายัดทรัพย์

ทั้งนี้ ล่าสุดสามารถจับผู้กระทำการละเมิดสินค้าเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แล้ว 1 ราย รวมของกลางเกิน 500,000 บาท ซึ่ง ป.ป.ง.ได้ยึดทรัพย์แล้ว โดยตั้งเป้าการจับกุมรายใหญ่ให้ได้ 1-2 ราย/เดือน แม้จะมีการตั้งเป้าหมายการทำงาน แต่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจับกุมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กำหนดจัดงานรูปแบบ “การสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา จึงจัดกิจกรรม ได้แก่ การเปิดตัวการ์ตูนมาสคอต “Mr.IP” เพื่อนำมาถ่ายทอดสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เยาวชน

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา. http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=2111&Itemid=390 

 

 

มีผู้อ่าน 590 คน