การเผยแพร่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณายา

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
เอกสารวันที่ 10 ตุลาคม 2558
ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF

 

ระบบฐานข้อมูลที่เผยแพร่สำหรับการสืบค้น มีประโยชน์ต่อประชาชนในการตรวจสอบการอนุญาต เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ และแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นประเด็นด้านธรรมาภิบาลอีกด้วย

1. ประเด็นพิจารณาในการเปิดเผยฐานข้อมูล

ประเด็นสนับสนุนในการเปิดเผยข้อมูล

  1. กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ซึ่งมีหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยมาตรา 9 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 9(1)) แต่ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น(พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 10)
  2. กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ต้องพิจารณาว่ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างไรไว้เป็นพิเศษหรือแตกต่างจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540ถ้าไม่มีแล้ว ตามหลักการก็ต้องเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540

Read More

มีผู้อ่าน 195 คน

เปิดชื่ออาหารเสริม-ยาอันตราย 34 ตัว อ้างอกฟูรูฟิต ผิวขาวใส ช่วยเซ็กซ์ฟิน

อย.เผยรายชื่อผลิตภัณฑ์ผิดกม.

 

วันที่: 21 เมษายน 2557
ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000044268

อย. เปิดรายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา อ้างอกฟูรูฟิต ผิวขาวใสเด้งเกินจริง เสริมสร้างสรรพคุณทางเพศ รวมกว่า 34 ตัว บนเว็บไซต์ หวังเตือน ปชช. ไม่ตกเป็นเหยื่อซื้อบริโภค เสี่ยงได้รับอันตราย

ดาวน์โหลดรายชื่อผลิตภัณฑ์อันตราย

Read More

มีผู้อ่าน 5086 คน

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555)

รายงาน การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 (19 ธันวาคม 2555) ดูรายงานเรื่องอื่นได้ที่นี่

(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระทำผิดกฎหมายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง พ.ศ.2557-2560 (เอกสาร ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556)

มีผู้อ่าน 462 คน