ISIUM BANGKOK 2020

People Improving the Use of Medicines: What We Know and Don’t Know January 26 – 28, 2020
Mandarin Hotel Bangkok, Thailand

การประชุมวิชาการนานาชาติ ISIUM 2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ


มีผู้อ่าน 11 คน

ยื่นริเริ่มการรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอ ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน


26 ธันวาคม 2562 – เครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืชยา กัญชา กระท่อม นำเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน”เปลี่ยนสถานะกัญชา กระท่อมจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็น “พืชยา” เพื่อให้ผู้ป่วย ประชาชน เข้าถึงการใช้พืชยา กัญชา กระท่อม ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย และมีระบบควบคุมกันเองโดยชุมชน สอดคล้องกับวิถีการแพทย์พื้นบ้าน และวัฒนธรรมชุมชน โดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายอย่างในปัจจุบันเตรียมล่า 10,000 รายชื่อ เสนอต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมอบอำนาจให้

Read More

มีผู้อ่าน 16 คน

การแถลงข่าว “ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน”

เครือข่ายนักวิชาการ-ภาคประชาสังคม เสนอ “ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” หนุนผู้ป่วย แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เต็มที่ เสนอถอดกัญชา กระท่อมจากยาเสพติดประเภท 5 แต่มีสถานะเป็น “พืชยา” ถูกควบคุมเฉพาะ เตรียมรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุน

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืชยา กัญชา กระท่อม จัดแถลงข่าวร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กพย.) และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

Read More

มีผู้อ่าน 29 คน

กพย. สสส. นิเทศ นิด้า มอบรางวัลประกวด “เต้น ต่อ ต้าน” เชื้อดื้อยา


กพย. สสส. คณะนิเทศศาสตร์ นิด้า จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด “เต้น ต่อ ต้าน” เชื้อดื้อยา หวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ลดปัญหาเชื้อดื้อยา


30 มีนาคม 2562 ที่ ห้องยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวด “เต้น ต่อ ต้าน” เพื่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

Read More

มีผู้อ่าน 21 คน